สนุกแบบวิถีพอเพียง

เทศบาลเมืองคูคต นำเด็กๆ จากโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร “ค่ายวิถีพอเพียง” 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ตลอดทั้ง 2 วัน น้องได้ร่วมกันเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ซึ่งน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นข้อคิดในการพัฒนาตนเอง ช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ แต่งแต้มสีสันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตจากฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกับลงมือปฏิบัติการทำเกษตรพึ่งตนเอง อาทิ การปลูกผักบนพื้นปูน แนวคิดการทำเกษตรแบบคนเมือง ที่เปลี่ยนพื้นปูนร้อนๆ ให้เป็นแปลงผักปลอดภัยไว้ทานเองที่บ้าน การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น การขยายพันธุ์​พืชแบบใหม่ที่ง่ายต่อการดูแลรักษา การทำนาดำและนาโยน สนุกกับวิถีชีวิตของชาวนาเรียนรู้คุณค่าของข้าวแต่ละเมล็ดผ่านการลงมือทำจริง เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ “ในหลวงรักเรา” พื้นที่จัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ​ และพระอัจฉริยภาพ​ในหลวง รัชกาลที่ 9 ไว้ให้คนไทยได้น้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต ปิดท้ายความสนุกก่อนขึ้นรถกลับบ้านด้วยการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ภาพยนตร์ที่สะท้อนให้คนไทยทุกคนได้เห็นถึงความรักของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีให้ประชาชนชาวไทย

975