นักเรียน จากโรงเรียนญาโณทัย

เรียนรู้ชัด ปฏิบัติอย่างเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง กับกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ กับคณะน้องๆ นักเรียน จากโรงเรียนญาโณทัย ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร นวัตกรรมของพ่อ ในวันนี้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวกษัตริย์ เกษตร เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ผ่านภาพยนตร์แอดนิเมชั่น “เรื่องกำเนิดกษัตริย์ เกษตร” ภายใน “พิพิธภัณฑ์กษัตริย์ เกษตร” สอดแทรกความสำคัญเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเรียนรู้ความสัมพันธ์ของชีวิตทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในป่าใหญ่ภายใน “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” สะสมประสบการณ์และฝึกฝนทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรจากการลงมือ “ทำนาดำและนาโยน” ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการทำเกษตที่สำคัญและเป็นรากฐานของการพึ่งตนเองในอนาคต

833