หลากหลายวัย แต่มีใจพอเพียง

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะประชาชนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนวาสุเทวี และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เข้าศึกษาพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางการดำรงชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

สำหรับคณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันนี้ทางคณะได้เข้าชมนิทรรศการภายใน “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” เป็นพิพิธภัณฑ์หลังใหญ่ที่รวบรวมเรื่องราวการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาภาคการเกษตรไว้ให้ทุกคนได้ศึกษาผ่านนิทรรศการที่จัดแสดงไว้อย่างสมสมัย ซึ่งถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ที่ทรงเริ่มคิดค้นทดลองแนวทางการแก้ปัญหาในการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย อาทิ โครงการแกล้งดิน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง 4 ภูมิภาค และอีกหลากหลายโครงการที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายให้กับเด็กๆ โรงเรียนเซนต์ดอมินิกและโรงเรียนวาสุเทวี ที่มาร่วมเรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียงด้วยตนเองตลอดทั้งวัน ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง” หลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” โดยตลอดทั้งวันน้องๆ ได้ลงไปตะลุยโคลนในแปลงนาเพื่อช่วยกันดำนาอย่างสนุกสนาน ซึ่งการดำนานั้นเป็น 1 ในรูปแบบการทำนาตามภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย ต่อด้วยการเดินชมแปลงเกษตรต้นแบบพื้นที่เกษตร 1 ไร่พอเพียง และพื้นที่เกษตรเมือง ฐานการเรียนรู้การทำเกษตรพึ่งตนเองที่สอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เคล็ดลับการจัดสรรค์พื้นที่เพาะปลูกพืชที่มีอยู่จำกัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ทำความเข้าใจกับกระบวนการสร้างบ้านดินและบ้านดินแบบต่างๆ ในฐานการเรียนรู้ “บ้านดินบ้านฟาง” แอบส่องสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่ที่ใช้ต้นไม้เป็นบ้าน พร้อมศีกษาระบบนิเวศวิทยาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปรากฎการณ์โลกร้อนภายใน “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร”

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำนาอินทรีย์กับน้องๆ นักเรียนญี่ปุ่นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ในหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” โดยน้องๆ ได้ลงมือปฏิบัติการทำนาแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญาของคนไทยและสนุกสนานกับการทำนาโยนกล้า นวัตกรรมการทำนารูปแบบใหม่ที่ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน พร้อมกับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ที่ถ่ายทอดการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งเป็นทั้งพระมหากษัตริย์และพ่อของคนไทยทั้งประเทศ

673