C.C.F. ตามศาสตร์ของพ่อ ร. 9

มาเรียน มารู้ มาดู มาทำ มาร่วมกันเดินตามปรัชญาแห่งความพอเพียง ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กับน้องๆ จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง” หลักสูตรตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดทั้งวัน

โดยในวันนี้น้องๆ ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับพี่ๆ วิทยากรมากความสามารถ เริ่มต้นเรียนรู้ทฤษฎีการทำเกษตรจากการเดินชมแปลงเกษตรผสมผสานในเนื้อที่ 1 ไร่ ฐานการเรียนรู้ “1 ไร่ พอเพียง” ที่นำองค์ความรู้เรื่องการจัดการพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดให้เหมาะสมกับการทำเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับชมบ้านดินรูปแบบต่างๆ ในฐานการเรียนรู้ “บ้านดิน บ้านฟาง” เรียนรู้แนวคิดการสร้างบ้านจากดินที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างที่พักอาศัยจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการสร้างบ้าน ลงมือฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมฟางข้าวตลอดจนเทคนิคการกำหนดสีของดอกเห็ดฟางที่จะเกิดขึ้น ส่วนช่วงบ่ายน้องๆ ได้สนุกกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” เรื่องราวของพืชสองชนิดที่มีวิถีการใช้ชีวิตแตกต่างกัน เสริมสร้างกระบวนการคิดและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นพร้อมกับเรียนรู้ข้อคิดดีๆ ในเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันจากกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ลึกซึ่งยิ่งขึ้นจากการชมนิทรรศการ “ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง” เดินตามรอยความพอเพียงของปราชญ์เกษตรผู้น้อมนำคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้กับตนเองและครอบครัว ในโซนนิทรรศการ “น้อมนำคำพ่อสอน” และสนุกกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดเก่าในโซนนิทรรศการ “ตลาดเก่าชาวเกษตร”ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา

617