ค่าย อพสธ.ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเป็นน้องๆนักเรียนจาก 14 โรงเรียนที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นต้น รวมตัวแทนน้องๆนักเรียนกว่า 70 คน คนซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ขยายผลสู่โรงเรียนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน เยาวชน มีความรักและหวงแหนในการดูแลและรักษาพันธุกรรมที่เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของสังคมไทย ผ่านกระบวนการ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง มากมายด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ ชม“พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช รับรู้สถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ รวมถึงปัจจัย สาเหตุที่ทำเกิด ร่วมหาแนวทางแก้ไขและอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืช นอกจากพืชแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญคือทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิดก็ประสพปัญหาเช่นกัน เรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติผ่าน“ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” ลงมือปฏิบัติขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่น เป็นหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์พืชที่สามารถทำได้ทุกคน ตื่นตา ตื่นใจ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” และ “เรื่องเมล็ดสุดท้าย” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” พร้อมเรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ชม“พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง” ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง 1 ไร่พอเพียง ชมฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ จดบันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์ เรียนรู้ชัดปฏิบัติจริง สนุกสนานด้วยเกมสร้างสรรค์ความคิดและกิจกรรมนันทนาการ ตกตะกอนความรู้ที่ได้รับ แลกเปลี่ยน นำเสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโรงเรียนสู่การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริการชุมชน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากสนุก ตื่นเต้นแล้ว ที่สำคัญยังเกิดเป็นความรู้ สร้างความตระหนักและหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับน้องๆสามารถสร้างกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคตได้

653