notice

 

ชื่อ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

>>คลิก<<

27 มี.ค. 2020
ประกาศเรื่อง ขอปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว

>>คลิก<<

19 มี.ค. 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ.(เจ้าหน้าที่การเงิน)

>>คลิก<<

19 มี.ค. 2020
ประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

>>คลิก<<

18 มี.ค. 2020
รับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

>>คลิก<<

 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

>>คลิก<<

8 พ.ย. 2019
รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาพิพิธภัณฑ์

>>คลิก<<

10 ต.ค. 2019
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

>>คลิก<<

28 ก.ย. 2019
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

>>คลิก<<

9 ก.ย. 2019
รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ

>>คลิก<<

30 ส.ค. 2019
รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

>>คลิก<<

4 มิ.ย. 2019
แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง

>>คลิก<<

20 มี.ค. 2019
แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้

>>คลิก<<

20 มี.ค. 2019
แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

>>คลิก<<

20 มี.ค. 2019
3,180