คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อรายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและประยุกต์พิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลด
คู่มือการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินค่างาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการรับนักศึกษาฝึกงาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาวน์โหลด
คู่มือการยืมทรัพย์สินของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด