คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อรายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ พกฉ.
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
ดาวน์โหลด
คู่มือนำชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง
ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและประยุกต์พิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลด
คู่มือการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินค่างาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการรับนักศึกษาฝึกงาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาวน์โหลด
คู่มือการยืมทรัพย์สินของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด