น้องๆ ศึกษาพัฒนา ตามวิถีพอเพียง

เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงจาก ประสบการณ์จริงที่ตัวเองได้ลงมือทำกับน้องๆ จากโรงเรียนศึกษาพัฒนา ในหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง" ตลอดทั้งวัน ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เริ่มต้นกันด้วยการชมฐานการเรียนรู้ "บ้านดิน บ้านฟาง" "เกษตรพอเพียงเมือง" และ "บ้านนวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง" ฐานการเรียนรู้ต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองจากแสงอาทิตย์ ผจญภัยในป่าจำลองเสมือนจริง เรียนรู้วัฏจักรแห่งธรรมชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน "พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร" ชมนิทรรศการ "พระราชพิธีในวิถีเกษตร" พิธีสำคัญที่มีความมุ่งหมาย เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและเป็นสัญญาณบอกช่วงเวลาเริ่มต้นการเพาะปลูกพืชผล ซึ่งอยู่ภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา"

573