มาสัมผัสวิถีพอเพียงกับน้องๆ เซนต์แอนดรูส์

สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงจากการเรียนรู้ด้วยตนเองกับน้องๆ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ "พอดี พอเพียง" ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม โดยน้องๆ ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีตลอดจนการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง สำหรับกิจกรรมในวันนี้น้องๆ เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการฟังบรรยายจากพี่ๆ วิทยากรภาคสนามเรื่องการทำเกษตรพอเพียงแบบวิถีคนเมืองและผู้ที่มีพื้นที่จำกัด พร้อมเดินชมฐานการเรียนรู้ต้นแบบของจริง "เกษตรพอเพียงเมือง" และ "1 ไร่ พอเพียง" ต่อจากนั้นถึงเวลาที่น้องๆ จะได้สนุกอย่างมีสาระกับการลงมือทำนาดำและนาโยนกล้าด้วยตนเอง ฝึกฝนกระบวนการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆ เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "แม่น้ำรวมใจ" เติมเต็มองค์ความรู้ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จากการชมนิทรรศการ "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" ซึ่งเป็น 1 ใน 16 นิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา" ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

575