น้อมนำ สืบทอด ปรัชญาความพอเพียง ร.9

สืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับวิถีชีวิตของตนเองกับคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จ.นนทบุรี ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "นวัตกรรมของพ่อ" ในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ทางคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทำเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการชมฐานการเรียนรู้ "1 ไร่ พอเพียง" และ ฐานการเรียนรู้ "เกษตรพอเพียงเมือง" พร้อมกับเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ "การปลูกผัก 1 ตารางเมตร" แนวทางการทำเกษตรบนพื้นที่น้อยและเหมาะกับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรในการทำเกษตร และผ่อนคลายกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดที่สอดแทรกหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง "การแก้ปัญหาที่จุดเล็ก" ให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

692