เยาวชนประชาธิปไตย ใส่ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับคณะเยาวชนประชาธิปไตย จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ซึ่งมีพี่ๆ วิทยากรพาน้องๆ เยาวชมเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยน้องๆ ได้เรียนรู้แนวคิดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทั้งหมด 23 ข้อ และศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และคน จากโครงการส่วนพระองค์และศูนย์ศึกษาพัฒนาตามภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 6 ภูมิภาค ผ่านนิทรรศการ "หลักการทรงงาน" และนิทรรศการ "วิถีเกษตรของพ่อ" พร้อมกับชมนิทรรศการ "นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเรียนรู้แนวคิดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติและพันธุกรรมข้าวไทยกว่า 40 ชนิด

552