มหัศจรรย์นวัตกรรมของพ่อ ร.9

ตามรอยความพอเพียง น้อมนำ ปรับใช้ เพื่อพัฒนาตนเองกับน้องๆ จากโรงเรียนวัดโคกมะขาม ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "นวัตกรรมของพ่อ" โดยใช้เวลา 3 ชัวโมง โดยน้องๆ ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีส่วนสำคัญในภาคการเกษตร ดิน น้ำ ป่า คน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากการชมนิทรรศการ "วิถีเกษตรของพ่อ" พร้อมเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านนิทรรศการ "ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง" ใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา" ผจญภัยในป่า ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับโลกเราผ่าน "พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร" ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้าที่ "พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง"

755