ค่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2562 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีน้องๆนักเรียนจาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านนาสีนวล จ.สกลนคร โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา จ.สกลนคร และโรงเรียนบ้านช้างใน จ. เชียงใหม่ ที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการรวมตัวแทนน้องๆนักเรียนกว่า 65 คน ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ขยายผลสู่โรงเรียนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน เยาวชน ให้มีความรักและหวงแหนในการดูแลและรักษาพันธุกรรมที่เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของสังคมไทย ผ่านกระบวนการ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง มากมายด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ ชม“พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช รับรู้สถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ รวมถึงปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไขและอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืช นอกจากพืชแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญคือทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิดก็ประสพปัญหาเช่นกัน เรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติผ่าน“ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” ตื่นตา ตื่นใจ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องทรัพย์ดิน สินน้ำ” และ “เรื่องเมล็ดสุดท้าย” พร้อมกับการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในงานมหกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย เช่น นิทรรศการตรีผลาปรับสมดุล นิทรรศการมะแปรมและความหลากหลายของผลไม้ท้องถิ่นฤดูร้อน นิทรรศการพันธุกรรมมะตูมผลไม้คลายร้อน นิทรรศการหวายสร้างเศรษฐกิจชุมชน และนิทรรศการสีสันธรรมชาติบนผืนผ้า ส่งท้ายด้วยการนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของโรงเรียนสู่การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและชุมชน ที่สำคัญการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องๆเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ และหวงแหนพันธุกรรมพืช เพื่อความหลากหลาย และอิสระในการพึ่งตนเองในอนาคต;

843