หลักสูตร อบรม 5 เดือน

เปิดรับสมัคร ผู้กล้าที่จะเดินตามรอยศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ตามแนวคิด ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน การนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรในสังคมปัจจุบัน เพื่อความอยู่รอด อย่างยั่งยืน และมั่งคั่ง เพื่อสร้างความสุขของเกษตรกรไทย ปัจจุบันสังคมเกษตรที่เปลี่ยนไป ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตมีต้นทุนสูง และขาดทุนเป็นหนี้สินมากขึ้น ดังนั้นองค์ความรู้ที่จะแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่า พันธุกรรมพืช และสัตว์ จะเป็นตัวช่วยลดต้นทุน และสิ่งสำคัญคือการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร โครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท" จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดจากอาจารย์ พี่เลี้ยง ที่มีประสบการณ์ และประสบผลสำเร็จ เพื่อการส่งต่อสิ่งที่เป็นวิชาของแผ่นดิน ภูมิปัญญา ตลอดระยะเวลา เรียนรู้ 5 เดือน ทั้งวิชาประมง กสิกรรม ปศุสัตว์ และจุลินทรีย์ง้วนดิน เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ คือทางรอดของเกษตรกรไทย ที่จะช่วยให้เกษตรกรที่เชื่อในเกษตรธรรมชาติ หรือผู้ที่ริเริ่มทำเกษตรสามารถเดินตามรอยเท้าพ่อได้อย่างมั่นคง และเข้าใจ พลังง้วนดิน ที่จะนำไปสู้เป้าหมายความสำเร็จในการทำการเกษตรเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อมวลมนุษยชาติ

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

หมายเหตุ

1.กรุณาส่งใบสมัครที่ Fax. 02-5292214 หรือ Email. Porpeang_club@hotmail.com

684