รอง ผอ.พกฉ. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พกฉ. ร่วมถวายเทียนพรรษาในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” และเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สำหรับวันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นสำหรับวันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 สำหรับประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลสืบเนื่องมาจากในสมัยโบราณเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องอยู่จำพรรษาในพระอาราม ระหว่างนั้นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาในตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือน ของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อที่ว่า “เทียนจำนำพรรษา” เสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นก็จะจัดขบวนแห่นำไปถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเป็นพุทธบูชา และร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งอานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในย่ามค่ำคืน ดังที่พระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะ และประกอบกิจของสงฆ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการจัดงานตามชนบทต่างๆ

453