เฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในวันดินโลก

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายพัฒนา ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลก 2562 และพระราชทานรางวัล "King Bhumibol World Soil Day Award" ภายใต้แนวคิด "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2562 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์ อาทิ นิทรรศการการปกป้อง ดูแลดิน เพื่อลดการชะล้างพังทลาย, เกษตรกรรมยั่งยืน ยุค 4.0 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ การประกวดวาดภาพกระดานดำ การประกวดถ่ายภาพ การจำหน่ายผลผลิตจากการทำเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเฉพาะของโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

316