ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 8/2562

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 8 / 2562 โดยมีนายปรีชา อุยตระกูล เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งวาระการประชุมครั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่องจากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานด้านการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และร่วมพิจารณาแนวทางการประเมินผู้อำนวยการ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

251