สืบสาน รักษา ต่อยอด

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนร่วมสืบสานพระราชปณิธาน กษัตริย์ เกษตร ในงานมหกรรมในหลวงรักเรา "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ระหว่างวันที่ 2-3-4-5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

1,546