ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล ครั้งที่ 1 / 2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1 / 2563 วาระการประชุมครั้งนี้ได้มีเรื่องสืบเนื่องจากการแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ พกฉ. ประกาศ พกฉ. และระเบียบ พกฉ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล พร้อมพิจารณาแบบสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ตามแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) และร่วมพิจารณาเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552 เพื่อให้เกิดเป็นข้อตกลงที่มีความชัดเจน โปร่งใส ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

197