แถลงข่าวประจำสัปดาห์ กษ.

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายพัฒนา ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี การแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและประชาชนได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้ร่วมแถลงข่าวในประเด็น "พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดห้องเรียนเกษตรเศรษฐกิจออนไลน์ ผ่าน Facebook live เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง" ซึ่งถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook live เพจ moacmedia ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

393