มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 24 มิถุนายน 63 คณะพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา นำบุคลากร คณะพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 รูป/คน เข้าชมพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทย ผ่านนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการทรงงานและแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อภาคการเกษตรไว้อย่างครบถ้วน วันนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหลักการทรงงาน ซึ่งจัดแสดงแนวคิดการบริหารงาน 23 ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไว้ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้แล้วน้อมนำไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง จากนั้นชมนิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อ ต้นแบบพื้นที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -และทางคณะยังได้ชมนิทรรศการชุดทรงพระอักษร นิทรรศการดอกบัวแห่งปัญญา และนิทรรศการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ซึ่งทางคณะให้ความร่วมมืออย่างดีในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์☎️02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 คลิก www.wisdomking.or.th Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

216