จัดเต็มเกษตรพอเพียงเคลื่อนที่

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดเต็มนำทีมวิทยากรลุยหลักสูตรเกษตรพอเพียงเคลื่อนที่หลักสูตรใหม่ ในยุค NEW NORMAL เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทางรอดในการดำเนินชีวิต สร้างคลังอาหารที่ปลอดภัยในการพึ่งตนเองเพื่อสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน โดยทางพิพิธภัณฑ์ยกขบวนวิทยากรและฐานการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติไปส่งต่อความรู้ถึงที่ให้กับผู้นำชุมชน ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม เริ่มต้นด้วยการฟังบรรยายแนวคิดด้านการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด ที่สามารถประยุกต์ให้เหมาะกับพื้นที่ของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการเพาะเห็ดฟาง ก่อนที่ลงมือปฏิบัติกับ 2 องค์ความรู้ที่อัดแน่นจัดเต็ม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน

182