ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมของ พกฉ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 โดยมีนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม วาระการประชุมครั้งนี้ได้มอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการพกฉ. อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานและขับเคลื่อนองค์กร สู่การขับเคลื่อนงานเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนผ่านโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

140