เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

   สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

หมายเหตุ

๑.กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมการสมัครด้วย

๒. ในกรณีที่เนื้อที่ไม่พอสำหรับกรอกข้อมูล ให้เพิ่มกระดาษได้ Fax. 02-5292214 Email. Porpeang_club@hotmail.com

2,646