สุข สนุก ตามศาสตร์พระราชา

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช จังหวัดอยุธยา โรงเรียนพระแม่ประจักษ์ และโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี ผ่านกระบวนการ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อาทิ หลักการทรงงาน พระราชพิธีในวิถีเกษตรไทย ตลาดเก่าชาวเกษตร นวัตกรรมเกษตรไทย น้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสามารถเผยแพร่ให้กับคนรอบข้างได้ ตอกย้ำความเข้าใจ และเรียนรู้ ในพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชมภาพยนตร์ 3 มิติ ในโรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตร บรรจุผู้เข้าชมได้กว่า 200 ที่นั่ง เรียนรู้ทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่แสนสนุก ตื่นเต้นทุกครั้ง ลงมือทำนาในรูปแบบทั้งนาดำ และนาโยนกล้า เรียนรู้แปลงเกษตรพอเพียงเมือง ถูกใจหลายคนที่รอบบ้านมีแต่พื้นปูน แต่อยากทำการเกษตร เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการปลูกผักไว้ทานเอง ลงมือ “ปลุกผักบนพื้นปูน” นอกจากอิ่มท้องแล้ว ยังอิ่มใจกับการลงมือปลูกด้วยตนเอง จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และความสุขในเวลาเดียวกัน

802