สมาชิก ESCAP เข้าเรียนรู้ที่ พกฉ.

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ – ใต้ (United Nations Office for South Cooperation - UNOSSC) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Consultation on South – south Cooperation in Asia and the Pacific : Towards the Buenos Aires Plan of Action 40th Anniversary และการประชุม Asia-Pacific Forum for South – south and Triangular Cooperation ในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 โดยเชิญผู้แทนประเทศสมาชิก ESCAP จำนวน 62 ประเทศเข้าร่วม

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำคณะผู้แทนประเทศสมาชิก ESCAP พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผ่านนิทรรศการพระราชพิธีในวิถีเกษตร สะท้อนรากเหง้าความเป็นไทย เอกลักษณ์ชาติบนพื้นฐานภูมิปัญญา สร้างขวัญ กำลังใจ เชื่อมสายสัมพันธ์พระมหากษัตริย์กับเกษตรกร นิทรรศการหลักการทรงงาน เรียนรู้ 23 วิธีคิด วิถีปฏิบัติ น้อมนำไปใช้ในชีวิตจริง นิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อ ต้นแบบการทดลองจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา โครงการหลวง ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง ทั่วประเทศ ต้นแบบการจัดการดิน น้ำ ป่า คน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภูมิสังคม และรับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” บอกเล่าพระราชกรณียกิจนานานับประการตลอดช่วงเวลาการครองราชย์กว่า 70 ปี ที่ไม่เพียงประจักษ์ต่อสายตาคนไทยเท่านั้น แต่ยังประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ

1,074