เรื่องของพ่อ ๙ ในบ้านของเรา

เปิดบ้านหลังใหญ่ของ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี โรงเรียนวัดคลองครุ จ.นนทบุรี และคณะกลุ่มผู้สูงอายุ จากสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านกิจกรรมในหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในวันนี้แต่ละคณะได้เข้าชมนิทรรศการเส้นทางการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระวิริยะอุตสาหะ ในการประกอบพระราชกรณียกิจให้ลุล่วง ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์หลังใหญ่ที่สุดที่บรรจงรวบรวมเรื่องต่างๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการร่วมสมัยที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนุกกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนเข้าใจและเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น คิด วิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ภาพยนตร์สั้นที่ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความรักของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อคนไทยเรื่อยมา

996