เริ่มจากความพอดี สู่วิถีความพอเพียง

เปิดบ้านพ่อต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) เยาวชนจากสำนักงาน กปร. เยาวชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นักเรียนทหารจากกรมพลาธิการทหารอากาศ และข้าราชการจากศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ โดยการเข้าร่วมหลักสูตรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติการทำเกษตรพอเพียงด้วยตนเอง

เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเชิงประจักษ์ผ่านการชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง พื้นที่การทำเกษตรในรูปแบบของคนเมืองและคนที่มีพื้นที่จำกัดบริเวณ "พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" ลงมือฝึกปฏิบัติการทำเกษตรพอเพียงด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนรากฐานในการดำเนินชีวิตในวิถีพอเพียงตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 เช่น การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น นวัตกรรมการขยายพันธุ์ไม้รูปแบบใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลาการดูแลและสามารถช่วยลดอัตราการตายของกิ่งพันธุ์ได้ การปลูผักบนพื้นปูน ทางเลือกของคนเมืองที่สนใจสร้างคลังอาหารปลอดภัยไว้ทานเองที่บ้าน เป็นต้น

สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "กิจกรรมเชือกเจ้าปัญญา" ที่สอดแทรกข้อคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก ซึ่งเป็น 1 ใน 23 ข้อ หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำข้อคิดที่ได้จากกิจกรรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ ชมนิทรรศการพระอัจฉริยภาพกษัตริย์นักพัฒนา ในหลวง รัชกาลที่ 9 ภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา" ท่องไปในอาณาจักรใต้ดินของเหล่าสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว ที่คอยดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์ใน "พิพิธภัณฑ์ดินดล" ตื่นตาตื่นใจกับความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์นานาชนิดกว่า 12,000 เมล็ด ที่จัดแสดงผ่านนิทรรศการแสง สี เสียง พร้อมกับเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมที่เยาวชนสามารถทำได้จาก "พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม" และสนุกทะลุจอกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ หลายเรื่องครบรส

709