เยาวชนไทย หัวใจพอเพียง

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับน้องๆ จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนบูรณวิทย์ โรงเรียนมณีวัฒนา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม และโรงเรียนกงลี้จงซัน เข้ามาร่วมเรียนรู้วิชาเกษตรพอเพียงนอกห้องเรียน พร้อมกับฝึกฝนทักษะด้านการเกษตรด้วยตนเองบนพื้นที่กว่า 374 ไร่

สนุกอย่างมีสาระ เรียนรู้ชัด และนำไปปฏิบัติได้จริง กับเด็กๆ โรงเรียนมณีวัฒนา ในหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เด็กๆ ได้ความสุข สนุกอย่างมีสาระตลอดเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม โดยในวันนี้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรด้วยตนเองจากการช่วยกันขยายพันธุ์ต้นไม้แบบควบแน่น ซึ่งกิ่งพันธุ์ที่เด็กๆ ได้ช่วยกันปักชำในวันนี้คือสมุนไพรไทยที่มีชื่อว่า เสลดพังพอนและลิ้นงูเห่า ต่อด้วยการลงมือทำนาโยนกล้า และเดินชมแปลงผักอินทรีย์กับพี่ๆ วิทยากรในฐานการเรียนรู้ “เกษตรเมือง” ตัวอย่างพื้นที่การทำเกษตรบนข้อจำกัดของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนเมือง ตะลุยโลกเมล็ดพันธุ์พืชที่มีอยู่หลากหลายชนิดใน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” พร้อมกับเรียนรู้ความสำคัญและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชท้องถิ่นที่เด็กๆ สามารถกลับไปทำเองที่บ้านได้

เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” โดยในช่วงเช้าน้องๆ ได้ลงมือฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด ภาชนะที่ใส่วัสดุเพาะเห็ด วิธีการเพาะเห็ดฟาง ตลอดจนเคล็ดลับการดูแลตะกร้าเห็ดฟางที่เพาะเรียบร้อยแล้วให้มีอายุการเก็บเกี่ยวที่นานขึ้น จากนั้นน้องๆ ได้ชมฐานการเรียนรู้เกษตรเมือง และฐานการเรียนรู้ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นฐานที่น้องๆ ได้ความรู้เรื่องของสมุนไพรไทยและยังสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ ส่วนในช่วงบ่ายผ่อนคลายกับเกมสร้างสรรค์ความคิด “เชือกเจ้าปัญญา” ที่น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก มาเป็นข้อคิดดีๆ ให้น้องๆ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อด้วยการเดิมตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเรียนรู้ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชท้องถิ่นของไทย ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงไว้ในห้องนิทรรศการ “เมล็ดพันธุ์คือชีวิต” กว่าหมื่นเมล็ด

เข้าร่วมเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ” กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบูรณวิทย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม และโรงเรียนกงลี้จงซัน ผ่านการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติและนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใน “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” และร่วมกันถอดรหัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรม “รากฐานแห่งความมั่นคง” เกมที่ช่วยฝึกทักษะน้องๆ ในการทำงานร่วมกันกับเพื่อน และยังสอดแทรกข้อคิดเรื่องการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับตนเองในอนาคต

850