พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร มาดูพาวิเลี่ยน ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อ ผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่

20,857