โครงการ อพ.สธ.


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชดำริ โดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
(อพ.สธ. – พกฉ.) 

 

แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก อพ.สธ. >>คลิก<<

แผนปฏิบัติงานประจำปี >>คลิก<<

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. >>คลิก<<

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 >>คลิก<<

6,058