หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด วันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

>>คลิก<<

ข้อบังคับคณะกรรมการ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2

>>คลิก<<

26 ม.ค. 2012
ข้อบังคับคณะกรรมการ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ฉบับที่ 3

>>คลิก<<

27 ก.ค. 2017
ข้อบังคับคณะกรรมการ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

>>คลิก<<

16 ธ.ค. 2009
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

>>คลิก<<

4 เม.ย. 2013
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา คัดเลือก บุคคลเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง

>>คลิก<<

4 เม.ย. 2013
447