ข้อบังคับ

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ พ.ศ.2563 >>คลิก<<

ข้อบังคับคณะกรรมการ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทน การมอบหมาย และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ.2563 >>คลิก<<

ข้อบังคับคณะกรรมการ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 >>คลิก<<

เบี้ยประชุมและการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2563 >>คลิก<<

ค่าตอบแทนสำหรับคณะบุคคลหรือบุคคลภายนอก พ.ศ.2563 >>คลิก<<

4,498