ข้อบังคับ

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ พ.ศ.2563 >>คลิก<<

ข้อบังคับคณะกรรมการ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทน การมอบหมาย และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ.2563 >>คลิก<<

ข้อบังคับคณะกรรมการ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 >>คลิก<<

เบี้ยประชุมและการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2563 >>คลิก<<

ค่าตอบแทนสำหรับคณะบุคคลหรือบุคคลภายนอก พ.ศ.2563 >>คลิก<<

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 >>คลิก<<

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555 >>คลิก<<

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 >>คลิก<<

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 >>คลิก<<

4,077