ห้องพัก

มีบริการห้องพัก ให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้น ในลักษณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อบรม และค่ายการการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีบริการแบบห้องนอนรวม ห้องพัก 1 คน ห้องพัก 2 คน หรือ ห้องพัก 3 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2212

ห้องพักมาตรฐาน (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง) จำนวน พัก 1 คน พัก 2 คน พัก 3 คน หมายเหตุ
อาคารเรือนพัก 1 20 ห้อง 600 บาท 600 บาท 700 บาท  
อาคารเรือนพัก 2 20 ห้อง 600 บาท 600 บาท 700 บาท  
อาคารเรือนพัก 3 (อาคารใหม่)  10 ห้อง 1000 บาท 1000 บาท -  
ห้องนอนรวม (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง) จำนวน        
เรือนพัก 1  ห้อง 1  25 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนพัก 1  ห้อง 2  25 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนพัก 2 ห้อง 1 (ห้องประชุม) 35 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนพัก 2 ห้อง 2 14 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนพัก 2 ห้อง 3 7 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนไทย 70 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือน เรียน แรม รู้ 16 คน  จำนวน 24 ห้อง ราคาห้องละ 4,000 บาท   

 

ห้องพัก  

ห้องนอนรวม  

เรือนพัก3

 

12,160