พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา

ชั้นที่ 1 เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พระราชพิธีในวิถีเกษตร พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และพระอัจฉริยภาพ ด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า คน ฯลฯ พร้อมรับชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ทะลุจอ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “แผ่นดินของเรา” “ทรัพย์ดินสินน้ำ” “เมล็ดสุดท้าย” “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” “คิดถึงมิลืมเลือน” “ความดีงามสืบทอดได้” ในโรงภาพยนตร์ “กษัตริย์เกษตร” 200 ที่นั่ง

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้นที่ 2

เรียนรู้ความสำเร็จการน้อมนำคำพ่อสอนไปปฏิบัติ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานผู้น้อมนำ พบความสุขในวิถีเกษตร ห้องมหัศจรรย์ท้องทุ่ง นำเสนอด้วยระบบโฮโลแกรมที่ทันสมัย ความสำคัญของอารยธรรมเกษตรไทยและอารยธรรมเกษตรโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรไทย

20,376