วิสัยทัศน์

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย

ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

3,943