พันธกิจ

พันธกิจ

1) เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3) เป็นสถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพกฉ.

3,383