เป้าประสงค์

1.เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัฉจริยาภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
2.เกิดเครื่อข่ายเพื่อพัฒนาและยกระดับและขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร
3.ประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร

1,266