พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม

เรียนรู้และสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

"การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน"

ตื่นตาตื่นใจ กับเทคโนโลยี แสง สี เสียง และระบบการนำเสนอ มหัศจรรย์พันธุกรรม ชมเมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่ สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่มีคุณค่า ให้ประโยชน์มากมาย

เรียนรู้และรู้จักพืชพื้นถิ่นมากมายจากสวนป่าต้นแบบ เช่น ป่าสำมะปิ ป่าซะป๊ะ วนเกษตรและสวนสมรม

14,033