คณะกรรมการสำนักงาน  1. นายโชติ ตราชู
  2. นายโชติ ตราชู
   Mr. Chote Trachu
   ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   กรรมการโดยตำแหน่ง
  1. นายสำราญ สาราบรรณ์
  2. นายสำราญ สาราบรรณ์
   Mr. Samran Sarabun
   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   กรรมการโดยตำแหน่ง
  1. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
  2. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
   Mr. Kitsayapong Siri
   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   กรรมการโดยตำแหน่ง
  1. นายประเสริฐ บุญเรือง
  2. นายประเสริฐ บุญเรือง
   Mr. Prasert Boonrueng
   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   กรรมการโดยตำแหน่ง
  1. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์
  2. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์
   Mr.Suwan Burapornnuson
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   (ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)
  1. นายธีระ พุ่มเสนาะ
  2. นายธีระ พุ่มเสนาะ
   Mr. Theera Poomsanoh
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   (ด้านการบริหารจัดการ)
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
  2. ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
   Asst. Prof. Tawee Watcharakiettisak
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   (ด้านการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้)
  1. นายเสถียร ใจคำ
  2. นายเสถียร ใจคำ
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   (ด้านการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง)
6,376