พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ

พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ

เรียนรู้การประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา กบ และปลูกผักเพื่อสร้างรายได้บนพื้นที่ 1 ไร่ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพลังงานธรรมชาติพันธุกรรมพืช เทคนิคการขยายพันธ์พืช การจัดการเรือนเพาะชำ และนวัตกรรมปลูกผักกางมุ้ง ให้มีกินมีขายตลอดทั้งปี

12,430