พิพิธภัณฑ์ของเรา

12075f

พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร มาดูพาวิเลี่ยน ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ร้านกินอยู่ดี

รายละเอียด
0950272

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ

จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของแม่น้ำ น้ำที่เปรียบเสมือนแม่ผู้ให้ชีวิต เพราะทุกชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีต้นกำเนิดเกิดขึ้นจากน้ำ ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย ล้วนส่งผลกระทบและมีความสำคัญสำหรับทุกชีวิต

รายละเอียด
product3

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม

จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของพันธุกรรมพืช เพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญ ที่สะท้อนความ หลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์ มากมาย และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 

รายละเอียด
product4

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร

จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะพาให้ทุกท่านได้รู้จักเรื่องราวของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในฐานะที่เราเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็ก เป็นสิ่งมีชีวิต 1 ใน 2,000,000 ชนิด ที่ถูกค้นพบแล้ว

รายละเอียด
product5

พระราชพิธีในวิถีเกษตร

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก และได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2479 และต่อมา พ.ศ.2503

รายละเอียด

“...การทํางานของผม คือ ประหยัด อดออม แบ่งปันผู้อื่น เวลาทํางานจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ระเบิดจากตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดํารัส ผมคิดอย่างนี้ ทําอย่างนี้ แล้วมันมาพ้องกับ สิ่งที่ในหลวงท่านตรัส ในหลวงบอกว่าให้ทําตามศักยภาพ พอดี พออยู่ของเรา ในหลวงตรัสว่า ทําความดี ทํายาก แต่ต้องทํา”

_____

เสถียร ใจคำ, ตำบลกี๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >

ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง

       ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นทุกเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน เป็นตลาดนัดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน เพื่อจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

       หลักสูตรเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

        ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอยู่หลายหลักสูตรและระยะเวลาให้เลือกเรียนรู้กัน ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง หรือรูปแบบค่ายการเรียนรู้  2 วัน 1 คืน 3 วัน  2 คืน ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วม

ปฏิทินกิจกรรม

2021-04-21

  • วันที่
  • กิจกรรม
  • สถานะผู้เข้าร่วม