img

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอยู่หลายหลักสูตรและระยะเวลาให้เลือกเรียนรู้กัน ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง หรือรูปแบบค่ายการเรียนรู้  2 วัน 1 คืน 3 วัน  2 คืน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วม


ตามรอยพ่อ

หลักสูตร “ตามรอยพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.

เกษตรสร้างสรรค์

หลักสูตร “เกษตรสร้างสรรค์”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.

วิถีเกษตรของพ่อ

หลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร

หลักสูตร “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

นวัตกรรมของพ่อ

หลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

พอดีพอเพียง

หลักสูตร “พอดีพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น.

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

หลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น.

รู้ก่อนทำ ตามรอยพ่อ

หลักสูตร “รู้ก่อนทำ ตามรอยพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น.

วิถีพอเพียง

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน

ต้นกล้าพอเพียง

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน

เกษตรพอเพียง

หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.

เกษตรพึ่งตนเอง

หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพึ่งตนเอง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.