img

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ กระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สัมผัสประสบการณ์ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบทัศนศึกษาและค่ายการเรียนรู้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน ครบจบในที่เดียว “One stop service”

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วม

การสั่งของที่ระลึกสำหรับหมู่คณะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดรายละเอียดการสั่งซื้อตามรอยพ่อ

หลักสูตร “ตามรอยพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.

เกษตรสร้างสรรค์

หลักสูตร “เกษตรสร้างสรรค์”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.

วิถีเกษตรของพ่อ

หลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร

หลักสูตร “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

นวัตกรรมของพ่อ

หลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

พอดีพอเพียง

หลักสูตร “พอดีพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น.

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

หลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น.

รู้ก่อนทำ ตามรอยพ่อ

หลักสูตร “รู้ก่อนทำ ตามรอยพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น.

วิถีพอเพียง

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน

ต้นกล้าพอเพียง

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน

เกษตรพอเพียง

หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.

เกษตรพึ่งตนเอง

หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพึ่งตนเอง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.