img

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง”

  • ระยะเวลาเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน
  • ค่าลงทะเบียนเรียนรู้

    ห้องพักปรับอากาศนอนรวม    

        เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  ราคา 1,400 บาท 

        ประชาชน ราคา 1,800 บาท

    ห้องพักปรับอากาศนอน 2 คน 

        เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  ราคา 1,600 บาท 

        ประชาชน ราคา 2,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม

1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร

2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ

3. ค่าคู่มือการเรียนรู้

4. ค่าห้องพัก/ห้องประชุม

5. ค่าอาหาร 4 มื้อ (บุฟเฟ่ต์ อาหาร 3 อย่าง ผลไม้หรือของหวาน 1 อย่าง พร้อมน้ำดื่ม)

6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

7. ค่ารถนำชม

กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

1.    เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง

2.    เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 3 กิจกรรม

3.    เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 2 พิพิธภัณฑ์ๆละ 2 ฐานเรียนรู้

4.    เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานเรียนรู้

5.    เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 3 ฐานฝึกปฏิบัติ

กำหนดการ

(วันแรก)

09.00 – 09.15 น.     กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

09.15 – 09.30 น.     แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model)

09.30 – 12.00 น.     กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 3 กิจกรรม

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหาร

13.00 – 13.15 น.    กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

13.15 – 14.30 น.    เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้

14.30 – 17.00 น.    ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3 ฐานฝึกปฏิบัติ

17.00 – 18.00 น.    สรุปผลการเรียนรู้ 

18.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหาร

19.00 – 20.30 น.    นำเสนอผลการเรียนรู้

(วันที่สอง)

07.30 – 08.30 น.     รับประทานอาหาร

08.30 – 09.00 น.     กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

09.00 – 09.30 น.     ชี้แจงและแบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร

09.30 – 12.00 น.     ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 1 เรื่อง

                                เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 2 พิพิธภัณฑ์ๆละ 2 ฐานการเรียนรู้

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหาร

13.00 – 13.15 น.     กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

13.15 – 14.00 น.     สรุปการเรียนรู้ หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้วิถีพอเพียง

        ……………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ : หลักสูตร ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

                  สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตรวจสอบการจองอบรม

เข้าร่วม

ไม่มีรายการอบรม

เหมาะสำหรับ

สำหรับ general

ประเภทกิจกรรม

ระยะเวลา