img

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง”

  • ระยะเวลาเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน    
  • ค่าลงทะเบียนเรียนรู้

    ห้องพักปรับอากาศนอนรวม    

        เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  ราคา 1,800 บาท 

        ประชาชน ราคา 2,200 บาท

    ห้องพักปรับอากาศนอน 2 คน 

        เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  ราคา 2,000 บาท 

        ประชาชน ราคา 2,500 บาท

ราคาดังกล่าวรวม

1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร

2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ

3. ค่าคู่มือการเรียนรู้

4. ค่าห้องพัก/ห้องประชุม

5. ค่าอาหาร 7 มื้อ (บุฟเฟ่ต์ อาหาร 3 อย่าง ผลไม้หรือของหวาน 1 อย่าง พร้อมน้ำดื่ม)

6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

7. ค่ารถนำชม

กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

1.    เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 2 เรื่อง

2.    เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 4 กิจกรรม

3.    เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 2 พิพิธภัณฑ์ๆละ 2 ฐานเรียนรู้

4.    เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 2 พิพิธภัณฑ์ๆ ละ 2 ฐานเรียนรู้

5.    เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 4 ฐานฝึกปฏิบัติ

กำหนดการ

(วันแรก)

09.00 – 09.15 น.    กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

09.15 – 09.30 น.    แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model)

09.30 – 12.00 น.    กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 2 กิจกรรม

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหาร

13.00 – 13.15 น.    กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

13.15 – 15.30 น.    กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 2 กิจกรรม

15.30 – 17.00 น.    เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 2 พิพิธภัณฑ์ๆ ละ 2 ฐานการเรียนรู้ฝึก

17.00 – 18.00 น.    สรุปผลการเรียนรู้ 

18.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหาร

19.00 – 20.30 น.    นำเสนอผลการเรียนรู้


(วันที่สอง)

07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหาร

08.30 – 09.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

09.00 – 09.30 น.    ชี้แจงและแบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง    

09.30 – 12.00 น.    ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2 ฐานฝึกปฏิบัติ

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหาร

13.00 – 13.15 น.    กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

13.15 – 17.30 น.    ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2 ฐานฝึกปฏิบัติ

17.00 – 18.00 น.    สรุปผลการเรียนรู้ 

18.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหาร

19.00 – 20.30 น.    นำเสนอผลการเรียนรู้


(วันที่สาม)

07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหาร

08.30 – 09.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

09.00 – 09.30 น.    ชี้แจงและแบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร

09.30 – 12.00 น.    ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 2 เรื่อง 

                              เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 2 พิพิธภัณฑ์ๆละ 2 ฐานการเรียนรู้

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหาร

13.00 – 13.15 น.    กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

13.15 – 14.00 น.    สรุปการเรียนรู้ หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ต้นกล้าพอเพียง

          .....................................................................................................................

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

                     สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตรวจสอบการจองอบรม

เข้าร่วม

ไม่มีรายการอบรม

เหมาะสำหรับ

สำหรับ general

ประเภทกิจกรรม

ระยะเวลา