img

หลักสูตร “เกษตรสร้างสรรค์”

  • ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง     เวลา 09.00 - 11.00 น.  หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.
  • ค่าลงทะเบียนเรียนรู้      เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา     ราคา     100     บาท   

ราคาดังกล่าวรวม

1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร

2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้

3. ค่าห้องประชุม

4. ค่ารถนำชม

กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

    1.เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง

    2.เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง

    3.เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูกผักบนพื้นปูน” 

กำหนดการ

09.00 น./13.00 น.     กล่าวต้อนรับ/กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

09.15 น./13.15 น.     แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model)

09.30 น./13.30 น.     เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง 

                                เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูกผักบนพื้นปูน”

                                ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 1 เรื่อง 

10.45 น./14.45 น.    สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรเกษตรสร้างสรรค์”

11.00 น./15.00 น.    ปิดหลักสูตร

……………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

                     สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตรวจสอบการจองอบรม

เข้าร่วม

ไม่มีรายการอบรม

เหมาะสำหรับ

สำหรับ general

ประเภทกิจกรรม

ระยะเวลา