ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • เอกสารประกวดราคจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 24-Apr-2567
 • 24-Apr-2567
 • 5
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคโครงการพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 24-Apr-2567
 • 24-Apr-2567
 • 7
 • เอกสารประกวดราคจ้างโครงการพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 24-Apr-2567
 • 24-Apr-2567
 • 5
 • หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านดูแลต้นไม้ อาคารสถานที่ พกฉ. (สมบัติ)
 • หนังสือข้อตกลง
 • 24-Apr-2567
 • 24-Apr-2567
 • 1
 • หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนงาน ติดตาม และประเมินผล (ปภัสสร)
 • หนังสือข้อตกลง
 • 24-Apr-2567
 • 24-Apr-2567
 • 0
 • แบบรูปรายการงานจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน
 • อื่นๆ
 • 24-Apr-2567
 • 24-Apr-2567
 • 0
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสำหรับ Virtual Reality game เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 22-Apr-2567
 • 22-Apr-2567
 • 1
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสำหรับ Virtual Reality game เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 22-Apr-2567
 • 22-Apr-2567
 • 0
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการอาคารกษัตริย์เกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 22-Apr-2567
 • 22-Apr-2567
 • 2
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการอาคารกษัตริย์เกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 22-Apr-2567
 • 22-Apr-2567
 • 1