เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และสร้างผู้สืบทอด การจัดการผลผลิตและการอนุรักษ์พันธุกรรม โดยการดำเนินโครงการขยายผลเครือข่าย พกฉ. และโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน มีศูนย์เครือข่าย พกฉ.

และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. กระจายอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ โดยแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

img

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ครามบุญ

  img

  305 หมู่ที่ 8 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

  มุกดาหาร
  อ่านเพิ่ม
 • ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณท้องถิ่นต้นน้ำลำพระเพลิง

  img

  38 ม.15 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  นครราชสีมา
  อ่านเพิ่ม
 • สวนเฮือนเฮา

  img

  40 ม.2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

  ยโสธร
  อ่านเพิ่ม
 • ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง

  img

  101 ม.8 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย

  เลย
  อ่านเพิ่ม
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรังบูรพา

  img

  138 ม.6 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

  นครราชสีมา
  อ่านเพิ่ม
 • เครือข่ายอินแปง

  img

  149/7 ม.8 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

  สกลนคร
  อ่านเพิ่ม
 • เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี ๕๒

  img

  32 ม.16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

  อุบลราชธานี
  อ่านเพิ่ม
 • กลุ่มเกษตรธรรมชาติ

  img

  97 ม.11 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

  ชัยภูมิ
  อ่านเพิ่ม
 • กลุ่มเกษตรกรคนนอนนา

  img

  89 ม.7 ต.เชิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

  หนองคาย
  อ่านเพิ่ม
 • สวนลุงเนา

  img

  89 ม.2 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  นครราชสีมา
  อ่านเพิ่ม