เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และสร้างผู้สืบทอด การจัดการผลผลิตและการอนุรักษ์พันธุกรรม โดยการดำเนินโครงการขยายผลเครือข่าย พกฉ. และโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน มีศูนย์เครือข่าย พกฉ.

และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. กระจายอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ โดยแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

img

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาคใต้

 • ภูมิปัญญาไทย เกษตรธาตุ 4

  img

  ที่ตั้งศูนย์เครือข่าย :13/1 ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  สงขลา
  อ่านเพิ่ม
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไม้เรียง

  img

  51 ม.9 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

  นครศรีธรรมราช
  อ่านเพิ่ม
 • วิสาหกิจชุมชนป่าพยอม

  img

  23 ม.5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

  พัทลุง
  อ่านเพิ่ม