กลับมาอีกครั้ง!! ร.ร.สุธีวิทยา

10 ก.พ. 61 37

   พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง” ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี ในหลักสูตร 2 วัน 1 คืน จากที่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 เรียนรู้ผ่านเกมที่สนุกมีสาระ ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "แม่น้ำรวมใจ" กระตุ้นกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตามด้วยชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรู้ถึงสถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์นานาชนิด สร้างความตระหนักร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรม เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใน“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3 มิติ “ทรัพย์ดิน สินน้ำ” ทั้งนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง เริ่มต้นด้วย"การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ" "การสร้างบ้านดิน" เรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว สู่การพึ่งพาตนเองด้านที่อยู่อาศัย ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน พึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ชมฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน เรียนรู้การทำการเกษตรตามวิถีคนเมืองด้วยฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ,การปลูกผักบนพื้นปูน ,ผักคอนโด ค่ายวิถีพอเพียงนี้ได้เรียนรู้กระบวนการคิดแบบรวบยอด ความรู้ที่ได้รับ สะท้อนผ่านการแสดงละครออกมาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และสนุกสนาน”